Politica de Confidențialitate


1. Informații generale


Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Administratorul Platformei, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.hwv.ro.

Documentul a fost întocmit în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

2. Categoriile de date cu caracter personal


Potrivit legislației în vigoare, “datele cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul ori mai multe elemente specifice proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Când accesați platforma www.hwv.ro sau comunicați cu noi, ori prestăm servicii turistice sau orice alt tip de servicii pentru dumneavoastră, este posibil să prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • - Date de contact și/sau identificare, incluzând: nume și prenume, adresa (domiciliul sau resedința), număr de telefon, e-mail, seria și numărul actului de identificare (buletin/carte de identitate/ pașaport), codul numeric personal, precum și informațiile conținute în aceste documente, voce, istoric convorbiri.
 • - Date legate de serviciile solicitate, incluzând: informații privind serviciile solicitate sau prestate, detalii privind plățile către și de la dumneavoastră, inclusiv contul bancar, date de contact și identificare pentru persoanele care participă în călătorii cu dumneavoastră, date legate de durata călătoriei, numărul de zile de concediu, dar și anumite preferințe alimentare.
 • - Date folosite în scop de reclamă, marketing și publicitate, incluzând: nume, prenume, imagine, feedback transmis, ID (username/numele folosit pe rețeaua socială) și imagini cont rețele sociale (în cazul ID-ului și imaginilor publicate pe conturie de rețele sociale.
 • - Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: cerințe dietetice care pot dezvălui orientările religioase sau filosofice și date privind sănătatea. Colectăm și procesăm datele de mai sus numai în cazul în care este strict necesar pentru a furniza serviciile turistice pe care le-ați achiziționat. De asemenea, vom colecta și procesa categoriile speciale de date personale speciale menționate mai sus, numai în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens, în momentul completării formularelor existente pe platformă. Nu aveți nicio obligație să vă dați acordul pentru a vă procesa categoriile speciale de date cu caracter personal, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru prestarea serviciilor solicitate. Cu toate acestea, fără consimțământul dumenavoastră, nu vom putea lua măsurile necesare pentru a furniza serviciile turistice pe care le-ați achiziționat sau încercați să le achiziționați. Numai în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru prestarea serviciilor turistice, dacă nu ne furnizați datele respective și nu avem consimțământul dumenavoastră, nu vom putea presta serviciile turistice solicitate.

3. Cine este Operatorul de date?


Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Amoro Marketing & Sales Srl, cu sediul social în municipiul Buzău, Cartier Dorobanți 2, bloc B12, apartament 15, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registului Comerțului sub numărul J10/371/26.06.2020, CUI 42540081, reprezentată prin Morărescu Adriana, în calitate de Administrator al platformei www.hwv.ro.

Așadar, Amoro Marketing & Sales Srl prelucrează date cu caracter personal care vă aparțin, iar potrivit Regulamentului UE, deținem calitatea de Operator, respectiv persoană juridică ce stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

4. Scopurile și temeiurile prelucrării


Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • - în scopuri care să ne permită să furnizăm în condiții de legalitate serviciile platformei www.hwv.ro;
 • - în scopuri de reclamă, marketing și publicitate;
 • - pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, SMS) de comunicări comerciale privind serviciile oferite de administratorul Platformei , prin intermediul website-ului www.hwv.ro;
 • - în scopuri care să permită utilizatorilor platformei, participarea la concursurile și evenimentele organizate de către Holiday with Views, dar pentru care se va cere acord de folosire dedicat fiecărei activități;
 • - pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor părților rezultate din contractele existente între părți sau în legatură cu servicile prestate;
 • - în vederea protejarii intereselor părților în promovarea de acțiuni în justiție și apărarea împotriva oricaror pretenții și procese;
 • - în scopul asigurării respectării dispozițiilor legale referitoare la păstrarea și arhivarea datelor/documentelor;
 • - pentru exercitarea drepturilor în conformitate cu prevederile legale și respectarea obligațiilor legale;

Nu vom folosi datele dumneavoastră personale în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, decât în măsura în care vă oferiți consimțământul de a face acest lucru.
Informațiile pe care le transmiteți pentru a vă abona la newsletter-ul nostru vor fi stocate pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, vă puteți retrage oricând consimțământul pentru stocarea datelor și a adresei de e-mail, precum și utilizarea acestora pentru trimiterea mesajelor comerciale prin e-mail. Revocarea poate fi efectuată prin linkul de dezabonare din cadrul newsletter-ului sau printr-un mesaj specific către operatorul de date.

5. Perioada de stocare a datelor


Vom păstra datele dumenavoastră cu caracter personal doar cât este necesar pentru a aduce la îndeplinire scopurile enumerate anterior sau cele impuse de lege. În acest sens, vă informăm cu privire la faptul că vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durata a contractului încheiat cu Holiday with Views, precum și o perioadă prevăzută de legislația în vigoare, după data încetării relației dintre dumneavoastră și Holiday with Views.

De asemenea, trebuie să rețineți că anumite date cu caracter personal pot fi incluse și în anumite documente contabile ale Holiday with Views, prin urmare trebuie respectată o perioadă de păstrare extinsă, în conformitate cu legea aplicabilă. În anumite cazuri, datele dumneavoastră personale pot fi anonimizate cu scopul de a desfășura cercetări sau statistici, caz în care putem utiliza aceste informații pe o perioadă nelimitată fără a vă anunța în prealabil.

6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal


În calitate de Operator de date cu caracter personal, nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, decât cu anumite excepții.

Datele cu caracter personal vor fi divulgate doar către persoanele de conducere și altor persoane care au nevoie de acces la datele dumenavoastră cu caracter personal, pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice în scopurile enumerate la punctul 4 sau în cazul în care acest lucru este necesar sau permis de legislația aplicabilă.

Holiday with Views poate, de asemenea, să furnizeze datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți care furnizează servicii în legatură cu serviciile turistice solicitate, servicii de suport IT, servicii de contabilitate sau servicii tehnice și organizaționale (în legatură cu activitățile privind Holiday with Views) sau către consultanții legali, de audit sau către alți consultanți sau furnizori ai Holiday with Views.

Colaboratorii/angajații Holiday with Views pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor lor față de compania noastră, iar aceștia vor fi obligați să păstreze confidențialitatea datelor respective și să le folosească strict în scopul prestării serviciilor față de Holiday with Views.

Holiday with Views poate, de asemenea, să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților, după cum este necesar sau permis de prevederile legale, entităților care se ocupă de asigurări, consultanților externi și/sau instanțelor de judecată. Datele cu caracter personal vor fi divulgate unor astfel de terți doar în măsura în care este necesar în legatură cu executarea contractelor, cu activitățile Holiday with Views și/sau cu scopurile enumerate punctul 4.

7. Măsuri de securitate


Holiday with Views menține măsurile de securitate fizice, tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii, restricționării sau accesării accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

În cazul încălcării securității datelor cu caracter personal, capabilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica de îndată și vom lua toate măsurile necesare pentru a remedia problema sau pentru a atenua efectele negative.

8. Drepturile utilizatorilor


Potrivit dispozițiilor aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, vă informăm că aveți următoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri specific în acest sens, utilizând adresa de email [email protected] sau orice alte date puse la dispoziție pe pagina de Contact a Platformei:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, însemnând dreptul de a obține din partea Holiday with Views o confirmare că se prelucrează sau nu, date cu caracter personal care vă privesc, iar în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor).

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, însemnând dreptul dumneavoastră de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete. De asemenea, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, poate fi exercitat în anumite circumstanțe prevăzute de legea aplicabilă, incluzând: situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legatură cu scopurile prelucrării, situația în care persoana vizată se opune la prelucrare și nu există alte interese legitime care să prevaleze pentru prelucrare, situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, constând în aceea că aveți posibilitatea de a obține din partea Holiday with Views restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 • a) contestați exactitatea datelor (restricționarea va dura atât timp cât este necesar sa se verifice acuratețea datelor cu caracter personal).
 • b) prelucrarea este ilegală și dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor solicitând în schimb restricționarea utilizării lor.
 • c) Holiday wit hViews nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, însă dumnenavoastră solicitați datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • d) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care Holiday with Views verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

  • Dreptul de a vă opune prelucrării, însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesele legitime ale Holiday with Views sau ale unei terțe părți, ori în măsura în care prelucrarea este realizată în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri.

   Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare.

   Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza de date a Holiday with Views către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.

   Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

   Pentru beneficia de oricare din drepturile de mai sus, vă rugam să ne transmiteți solicitarea dumneavoastră în scris, la adresa de email [email protected].

9. Notificări


În cazul în care ne vom modifica practicile privind datele cu caracter personal, vom emite o notificare revizuită și/sau vom lua alte măsuri pentru a vă notifica cu privire la modificari, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Prezentul document a fost creat și se află în vigoare începând cu data de 01.03.2023.

Înapoi Înapoi